Usługi Laboratoryjne

 

 

 

Zajmujemy się badaniem materiałów wykorzystywanych przy budowie dróg. Wykonujemy między innymi:

 1. Badania gruntów i kruszyw wykorzystywanych w budownictwie, które obejmują:
  • Określenie przydatności kruszyw do wykonywania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie zgodnych z PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Grudzień 1997;
  • Określanie maksymalnej gęstości oraz wilgotności optymalnej dla gruntów/kruszyw wg metody Proctora zgodnie z normą PN-EN 13286- 2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2 : Metody określania gęstości w odniesieniu do zawartości wody.
  • Określenie przydatności gruntów do wykonywania robót ziemnych zgodnych z normą PN-S 02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Styczeń 1998;
  • Badanie nośności i zagęszczenia warstw konstrukcyjnych płytą statyczną VSS;
  • Badanie nośności i zagęszczenia płytą dynamiczną;
  • Badanie stopnia zagęszczenia gruntów sondą dynamiczną SD-10;
  • Projektowanie receptur na podbudowy stabilizowane wapnem lub cementem, kontrola zagęszczenia oraz wytrzymałości;
  • Kontrola uziarnienia kruszyw;
  • Badanie wytrzymałości R7 oraz R28 gruntów stabilizowanych;
  • Określenie wskaźnika piaskowego dla gruntów /kruszyw zgodnych z normą PN-EN 933-8 oraz BN-64/8931-01 - Oznaczanie wskaźnika piaskowego;
 2. Badania mieszanek mineralno asfaltowych w zakresie norm PN-EN 12697 – Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco, gdzie badanie obejmuje:
  • Określenie zawartości lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych zgodnie z normą PN-EN 12697-1 Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego;
  • Badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych bezpośrednio z produkcji oraz już wbudowanej zgodnie z normą PN-EN 12697-2 - Część 2: Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej;
  • Określenie zawartości wolnej przestrzeni zgodnie z normą PN-EN 12697-8 Część 8: Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni;
  • Określenie odporności betonów asfaltowych oraz mieszanek SMA na oddziaływanie wody ITSR zgodnych z normą PN-EN 12697-12 Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę oraz zgodnych z procedurą WT-2 2010;
  • Określenie parametru ITS zgodnie z normą PN-EN 12697-23(U) Część 23: Określenie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych;
  • Wykonywanie prób Marshalla - określenie parametrów stabilności i odkształcenia zgodnie z normą PN-EN 12697-34 Część 34: Test Marshalla;
  • Wykonywanie odwiertów z nawierzchni Ø 100 Ø 200 Ø 250;
 3. Badania terenowe warstw asfaltowych, gdzie badanie obejmuje:
  • Określenie stopnia zagęszczenia oraz wolnych przestrzeni na podstawie prób wyciętych z nawierzchni;
  • Badanie ugięć nawierzchni za pomocą belki Benkelmana oraz analiza uzyskanych wyników zgodnie z normą BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym;
  • Badanie równości podłużnej za pomocą PLANOGRAFU zgodnie z normą BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
 4. Badania betonów:
  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie;
  • Badanie nasiąkliwości betonów.
 5. Sprzęt laboratoryjny:

Sprzęt laboratoryjny jest wzorcowany oraz sprawdzany okresowo w zakresie swojego przeznaczenia

 

KONTAKT:

Laboratorium Zakładowe TRAKT S.A.
tel. 041-344-26-78
tel. kom: 607-697-219
fax.: 041-344-26-78 wew. 19

email: laboratorium@trakt.kielce.pl 
 

Realizacje:

 Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT więcej zdjęć»
projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl