TRAKT S.A.

Dotacje UE

Spółka TRAKT S.A.

Projekt:
„Zakup zintegrowanej linii technologicznej do produkcji i wykonywania nawierzchni bitumicznych przy wykorzystaniu odpadów/destruktu z rozbiórki modernizowanych odcinków dróg”.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

www.konkurencyjnosc.gov.pl                      www.nfosigw.gov.pl

Spółka TRAKT S.A. realizując STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, podejmuje działania mające na celu zapewnienie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, a rozwojem spoleczno-gospodarczym poprzez:

 • ochronę środowiska naturalnego,
 • racjonalną gospodarkę zasobami anturalnymi,
 • troskę o bezpieczeństwo pracowników i kientów,
 • rozwój kapitału ludzkiego,
 • równość szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • dbalośc o poprawę życia lokalnych społeczności.

Mając na uwadze systematycznie rosnące znaczenie bezpieczeństwa ekologicznego, wykazujemy szczególną troskę o przestrzeganie wysokich standardów związanych z ochroną środowiska naturalnego w zakresie:

 • minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz redukcji poziomu hałasu,
 • poprawy i doskonalenia standardów produkcji, z uwzglednieniem wymagań środowiskowych,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników firmy i lokalnych społeczeństw,
 • preferowania dostawców surowców i usług spełniających określone wymagania środowiskowe,
 • racjonalizacji gospodarki odpadami, w wyniku zmniejszenia ilości generowanych odpadów.

Podejmujemy świadomą polityke w zakresie racjonalizacji zapotrzebowania na nieodnawialne zasoby naturalne poprzez:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na naturalne surowce energetyczne stosowane w procesie produkcyjnym,
 • utylizacją wtórnych materiałów i powtórnym wykorzystaniem elementów budowlanych w procesie produkcji.

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest jednym z priorytetów naszej Spółki, która organizuje cykliczne szkolenia z zakresu BHP jak równiez wspiera wszelkie inicjatywy pracowników w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy.

Firma dokłada również wszelkich starań, aby oferowane przez nią wyroby spełniały oczekiwania klientów związane z zapewnieniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa eksploatacji.

Jesteśmy dumni, że wysoka jakość naszych produktów oraz podejmowane przez nas działania przyczyniają się do budowania bezpieczeństwa dorgowego w naszym kraju. Nadrzędną wartością Spółki jest troska o stały rozwój kapitału ludzkiego w firmie, który jest głównym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Naszym pracownikom zapewniamy udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, dzięki czemu mogą oni zdobywać wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności, a przez to zwiększać swoją pozycję konkurencyjną na rynku pracy.

Spółka TRAKT S.A. zapewnia równouprawnienie w dostępie do zatrudnienia, wysokości oferowanego wynagrodzenia, możliwości awansu zawodowego i szkoleń – bez względu na wiek, płeć, przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych lub wyznawaną religię. Czynnikiem decydującym o zatrudnieniu, ustaleniu wartości wynagrodzenia, czy też możliwości awansu jest tylko i wyłącznie kryterium kwalifikacji i jakości wykonywanej pracy.
Realizując politykę zrównoważonego rozwoju, Spółka prowadzi działalność z najwyższym szacunkiem dla lokalnej społeczności, działając jako odpowiedzialny partner lokalnych społeczności oraz przyczyniając się do wzrostu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Realizacje:

 Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT więcej zdjęć»
projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl