TRAKT S.A.

Akcjonariusze

Zaproszenie

Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki TRAKT S.A.

 

  

Zarząd spółki TRAKT S.A., wykonując obowiązek nałożony art. 395 § 1 k.s.h., niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. a w zw. z art. 402 § 3 k.s.h.

 

z w o ł u j e

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki TRAKT S.A. oraz informuje, że zgromadzenie odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 r., o godzinie 12:00, w siedzibie spółki TRAKT S.A. pod adresem: Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów.

 

Planowany porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy przedstawia się następująco:

  1. Wybór przewodniczącego zgromadzenia
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
  4. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2022
  5. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

 

projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl