TRAKT S.A.

Oferta

 

 

 

 

Głównym zadaniem Spółki jest:

 • budowa dróg do transportu kołowego,
 • sprzedaż mieszanek mineralno – bitumicznych (w tym na zimno),
 • sprzedaż emulsji asfaltowych oraz mieszanki do remontów cząstkowych,
 • usługi laboratoryjne,
 • badania i analizy techniczne,
 • towarowy transport drogowy,
 • prace rozbiórkowe nawierzchni oraz obiektów kubaturowych,
 • wynajem środków transportu lądowego, maszyn i urządzeń budowlanych.

TRAKT S.A. świadczy usługi budowlane w zakresie budowy i modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych oraz miejskich dla instytucji i jednostek samorządowych. Prace w tym obszarze prowadzone są na podstawie kontraktów drogowych zawieranych w większości na podstawie wcześniej wygranych przetargów, opartych o zamówienia publiczne. Zdecydowanie rzadziej odbiorcami Spółki są podmioty z sektora prywatnego.

Działalność Spółki prowadzona jest na obszarze całego kraju. W praktyce koncentruje się na terenach województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych: mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego.

TRAKT S.A. posiada trzy nowoczesne Wytwórnie Mas Bitumicznych o łącznej wydajności (zdolności produkcyjnej) 500 Mg/h, zlokalizowane w Kajetanowie, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz miejscowości Cierno-Żabieniec (aktualnie wyłączona z cyklu produkcyjnego). Ponadto Spółka dysponuje Wytwórnią Emulsji Asfaltowych w Górkach Szczukowskich oraz Wytwórnią Masy na Zimno. Produkowane mieszanki mineralno-bitumiczne oraz emulsje asfaltowe są zarówno wykorzystywane przez Spółkę w ramach prowadzonych przez nią prac drogowych, jak i sprzedawane odbiorcom zewnętrznym. Stosowane przez TRAKT S.A. technologie związane z budową i modernizacją dróg należą do najnowocześniejszych w kraju. Spółka współpracuje bowiem ściśle z wiodącym w tej dziedzinie Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Katedrą Inżynierii Budownictwa Drogowego Politechniki Świętokrzyskiej. Technologie te dotyczą następujących „elementów” w zakresie wykonawstwa robót drogowych:

Roboty ziemne:

 • zastosowanie gruntów jednofrakcyjnych (trudno-zagęszczalnych);
 • zastosowanie chemicznego ulepszania gruntów rodzimych (wysadzinowych);

Podbudowy:

 • wykorzystywanie rozwiązań projektowanych i stosowanych na drogach o bardzo dużym obciążeniu ruchem;
 • zastosowanie kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie;
 • wykorzystanie mieszanki mineralno-bitumicznej o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe;

Nawierzchnie bitumiczne:

 • cienkie dywaniki na zimno;
 • ultracienkie dywaniki na gorąco modyfikowane polimerami;
 • nawierzchnie specjalne o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe (betony asfaltowe, masy SMA oraz masy o nieciągłym uziarnieniu modyfikowane polimerami).

Sektor budownictwa drogowego to obecnie bardzo atrakcyjny, bo priorytetowy obszar gospodarki. Przyjęcie przez Rząd i realizacja programów rozwoju infrastruktury drogowej na lata 2008-2012, a także możliwość finansowania projektów inwestycyjnych w obszarze rozwoju dróg ze środków unijnych, kreuje duże zapotrzebowanie na usługi podmiotów działających w branży budownictwa drogowego.

TRAKT S.A. posiada silną i ugruntowaną pozycję konkurencyjną na rynku, co potwierdza zarówno skala, jak i liczba realizowanych corocznie kontraktów. Wpływ na to mają m.in. takie czynniki jak:

 • stosowanie przez Spółkę rozwiązań innowacyjnych w zakresie produktów i technologii realizacji prac;
 • doskonała znajomość rynku;
 • skuteczne konkurowanie z podmiotami z rynku lokalnego;
 • doświadczona i wykwalifikowana kadra inżynieryjno techniczna;
 • wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie drogowym;
 • wysoka jakość wykonywanych robót.

Realizacje:

 Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT więcej zdjęć»
projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl