TRAKT S.A.

Zgromadzenie Walne 2022

Zaproszenie

Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki TRAKT S.A.

   

Zarząd spółki TRAKT S.A., wykonując obowiązek nałożony art. 395 § 1 k.s.h., niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. a w zw. z art. 402 § 3 k.s.h.

 z w o ł u j e

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki TRAKT S.A. oraz informuje, że zgromadzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2022 r., o godzinie 10:00, w siedzibie spółki TRAKT S.A. pod adresem: Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów.

 

Planowany porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy przedstawia się następująco:

 1. Wybór przewodniczącego zgromadzenia
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2021
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
 4. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2021
 5. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

Realizacje:

 Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT Realizacja ŚPRD TRAKT więcej zdjęć»
projekt i realizacja: tworzenie stron www www.amill.plLogo amill.pl